Sign In

Nam Định tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính

12/12/2016

          Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách Tư pháp trong thời gian tới, ngày 07/12/2016 Tỉnh uỷ Nam Định ban hành công văn số 219-CV/TU về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính.
            
          Theo đó, Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
            1. Tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 09/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà về công tác thi hành án dân sự, hành chính; chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về thi hành án dân sự, hành chính.
          2. Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cùng cấp tăng cường quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, hành chính; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự; tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể và các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thi hành án dân sự nhất là việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
            3. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; thông qua giám sát được khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan nhà nước trong công tác thi hành án dân sự.
            4. Các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.  
            5. Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp cần phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan, tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành án. Tăng cường áp dụng biện pháp thỏa thuận, giáo dục thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; đồng thời kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với những đối tượng chây ỳ, chống đối, trốn tránh việc thi hành án nhằm đảm bảo kỷ cương và tính nghiêm minh của pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.
            Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Công văn này và định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ./.

Các tin đã đưa ngày: