Sign In

Chi cục THADS Thành phố Vinh thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản số 508/TB-CTHADS ngày 02/08/2022: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 405, tờ bản đồ số 23hd của bà Phan Thị Nam, tại khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

02/08/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: