Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Bán dấu giá tài sản số 07/TB-CCTHADS ngày 18/10/2023: QSD và tài sản gắn liền đất tại thửa đất 518, TBĐ số 4 (nay là thửa 721, TBĐ 13) xóm Chiến Thắng , xã Diễn Bích, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

18/10/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: