Sign In

Chi cục THADS Anh Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán Thẩm định giá tài sản số 454/TB-CTHADS ngày 26/11/2021: Quyền sử dụng thửa đất 116, tờ bản đồ số 22, thôn 4, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn.

26/11/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: