Sign In

Chi cục THADS Nghĩa Đàn thông báo về việc Lựa chọn Tổ chức Bán giá tài sản số 520/TB-CCTHADS ngày 25/11/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 112, Tờ bản đồ số 31, xóm 4, Xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

25/11/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: