Sign In

Chi cục THADS Tương Dương thông báo về việc Bán đấu giá tài sản số 38/TB-CCTHADS ngày 02/02/2024: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (Nhà sàn bằng gỗ) tại thửa đất 47 tờ bản đồ số 08, tại bản Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An

02/02/2024

 
  Mẫu số: D25-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                            
   CỤC  THADS TỈNH NGHỆ AN   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
  Số: 38./TB-THADS Tương Dương, ngày  02 tháng 02 năm 2024  
               
                                 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 
 
 
 

     Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
          Căn cứ Bản án, Quyết định số 01/QĐTS-KDTM ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;
          Căn cứ Quyết định thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 03/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Biên bản thỏa thuận về giá ngày 17 tháng 01 năm 2024 của của bên phải thi hành án là ông Trần Văn Long và bà Đậu Thị Oanh, bên được Thi hành án là Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Tương Dương-Tây Nghệ An;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 12/TB-TrT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An (trường hợp bán tài sản bởi tổ chức bán đấu giá).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a.Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản; Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An; Địa chỉ: Số 02 Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
          b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
- Một nhà sàn bằng gỗ 03 gian, 02 tầng làm năm 2007  trên thửa đất số 47, tờ bản đồ số 08 có diện tích 712,9m2 tại bản Cửa Rào 2 xã Xá Lượng, huyện Tương Dương có giá khởi điểm là 2.500.000.000 đồng ( Hai tỷ năm trăm triệu đồng)
-Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất thửa đất số 47, tờ bản đồ số 08 có diện tích 712,9m2 tại bản Cửa Rào 2 xã Xá Lượng, huyện Tương Dương có giá khởi điểm là 1.500.000.000 đồng ( Một tỷ năm trăm triệu đồng);
 
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá từ 05/02/2024 đến 20/02/2024 tại Chi cục THADS huyện Tương Dương;
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến ngày 05/03/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An;
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
- Một nhà sàn bằng gỗ 03 gian, 02 tầng làm năm 2007  có giá khởi điểm là 2.500.000.000 đồng ( Hai tỷ năm trăm triệu đồng)
 
 
 
 
-Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất thửa đất số 47, tờ bản đồ số 08  có giá khởi điểm là 1.500.000.000 đồng ( Một tỷ năm trăm triệu đồng);
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/ bộ, tiền đặt trước 500.000.000 đồng ( cho tài sản là nhà sàn);
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/ bộ, tiền đặt trước 300.000.000 đồng ( cho tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất);
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá hồi 14 giờ 30 ngày 08/03/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tương Dương;
i) Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá trả giá lên;
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An (tên tổ chức bán đấu giá):
          Địa chỉ: Số 02 Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại 0912022779 (Anh Hậu).
         
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã Xá Lượng;
   - Viện kiểm sát nhân dân H.Tương Dương;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS Nghệ An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
                Trần Đình Phước
 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: