Sign In

Cục THADS Nghệ An: Nhiều giải pháp đột phá có hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2022, hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022)

19/07/2022

Cục THADS Nghệ An: Nhiều giải pháp đột phá có hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2022, hướng tới  kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022)
  Kết quả thực hiện chỉ tiêu về THADS đạt được tương đối cao, đặc biệt là chỉ tiêu về việc, về tiền:  Các cơ quan THADS 02 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thi hành xong 10.561 việc/ 424,7 tỷ đồng, đạt 74,38% về việc và 38,1% về tiền. 
Trong 9 tháng đầu năm 2022, Cục THADS tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện số lượng việc, tiền thụ lý ngày càng tăng, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, đã tác động rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu về thi hành án dân sự được giao. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An và Chương trình trọng tâm công tác thi hành án dân sự, Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 của cấp trên, Cục THADS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, với nhiều biện pháp, giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần thực hiện kết quả chung của Ngành chào mừng 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022)
             
  Kết quả thực hiện chỉ tiêu về THADS đạt được tương đối cao, đặc biệt là chỉ tiêu về việc, về tiền:  Các cơ quan THADS 02 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thi hành xong 10.561 việc/ 424,7 tỷ đồng, đạt 74,38% về việc và 38,1% về tiền. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 4,9% về việc tương đương 755 việc và tăng 7,8% về tiền tương đương 69,8 tỷ đồng, so với chỉ tiêu được giao năm 2022 đạt 91% về việc, 89 % về tiền, cao hơn mức bình quân cả nước 10,03% về việc và 8,63% về tiền (Thi hành xong cả nước trong 09 tháng đầu năm 2022 là 64,35% về việc và 29,47% về tiền). Công tác xác minh, phân loại án, về cơ bản đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, tỷ lệ án có điều kiện thi hành trên tổng số phải thi hành đạt khá cao (84% về việc và 58% về tiền). Đối với các việc thi hành các vụ án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng tiếp tục có nhiều chuyển biến, đã thi hành xong 89 việc/151.479.686.000 đồng; đồng thời giải quyết xong 88 việc/ 26.026.166.000 đồng trong các vụ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao, đảm bảo đúng quy định và giải quyết tốt ngay tại cơ sở. Đơn vị đã tiếp tổng cộng 41 lượt công dân, giải quyết 53 đơn/21 việc khiếu nại, tố cáo trên tổng số 56 đơn/24 việc  khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận theo đúng quy định pháp luật.
                       
          Có được những kết quả trên, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã chủ động đề ra và áp dụng, triển khai kịp thời các giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt  Trong đó, nổi bật là:
          Thứ nhất, tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS,HC bằng việc ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và BCĐ THADS hai cấp để nâng có hiệu quả công tác THADS,HC (Kế hoạch số 768/KH-CTHADS ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua THADS, HC năm 2022; Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 159/KH-BCĐ ngày 8/3/2022 của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2022)
          Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền cấp huyện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc như: Ký kết quy chế phối hợp với VKSND cấp tỉnh; Ký kết Kế hoạch liên ngành với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An; tổ chức làm việc với Sở TNMT, Sở Tài chính, UBND một số huyện thành thị ...đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp với các Trại giam, Trại tạm giam để thu tiền của phạm nhân và hoàn trả vật chứng, tài sản cho phạm nhân.
          Thứ ba, giải pháp về công tác quản lý chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo Cục sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm bằng việc ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp hàng tuần, tháng, quý, năm và chú trọng việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng đơn vị trực thuộc. Tại Nghệ An, công tác giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng đơn vị được triển khai, thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác. Theo đó, ngay sau khi kết thúc năm công tác, Cục THADS tỉnh đã ban hành công văn tạm giao chỉ tiêu cho từng đơn vị theo mức chỉ tiêu được giao của năm trước liền kề. Khi nhận được quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS trên toàn quốc, căn cứ lượng việc tiền phải thi hành án trong năm,  số tồn đọng của năm cũ chuyển sang, cùng đặc điểm từng đơn vị, Cục THADS tỉnh đã ra quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính phù hợp từng đơn vị cụ thể. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm cho từng Phòng chuyên môn, từng Chấp hành viên trong việc đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị phụ trách.  Nhờ đó, công tác tổ chức thi hành án được triển khai thực hiện xuyên suốt, thống nhất.
          Đăịc biệt, đối với các vụ việc liên quan đến tham nhũng kinh tế, án tín dụng, ngân hàng, ngay từ đầu năm công tác, Cục đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thực hiện kiểm tra chuyên đề, do Lãnh đạo 02 cơ quan trực tiếp đi đến từng đơn vị có hồ sơ án tín dụng, ngân hàng cùng rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng tài sản và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết từng vụ việc cụ thể. Đồng thời, tập trung  rà soát các vụ việc khó khăn, phức tạp để lập kế hoạch, xây dựng các giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác.
Bốn là, tập trung, chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra: Ngoài việc kiểm tra, tự kiểm tra theo kế hoạch đã ban hành từ đầu năm, Cục THADS tỉnh thường xuyên thành lập các đoàn, tổ công tác làm việc trực tiếp với các đơn vị, các ban chỉ đạo THADS để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thi hành các vụ việc cho từng Chi cục THADS cấp huyện, trọng tâm là các đơn vị có kết quả thi hành án thấp, nhiều vụ việc có điều kiện nhưng có tính chất phức tạp, kéo dài nhiều năm chưa thi hành xong. Căn cứ kết luận kiểm tra của đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả tự kiểm tra của các đơn vị, Cục THADS tỉnh tiếp tục tổ chức phúc tra nhằm đánh giá việc thực hiện các kết luận kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót về trình tự thủ tục, xử lý nghiêm các sai phạm để phòng chống tiêu cực tham nhũng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
          Năm là, tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CBCC thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, có hành vi vi phạm pháp luật.
          Trong 3 tháng cuối năm, mặc dù kết quả thi hành án về việc, tiền trong toàn tỉnh so với mặt bằng chung đạt khá cao tuy nhiên lượng việc, tiền có điều kiện chưa thi hành xong còn nhiều đã đặt ra thách thức lớn việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, trên cơ sở các giải pháp đã triển khai thực hiện có hiệu quả trên, Cục THADS tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo lập kế hoạch, đưa ra các giải pháp cụ thể như sau:. 
Một là, Tiếp tục rà soát, phân công địa bàn, nhiệm vụ cho từng Chấp hành viên thật phù hợp để bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ được kịp thời, hiệu quả. Đối với những vụ việc lớn, nhiều tiền ảnh hưởng đến chỉ tiêu của đơn vị cần xem xét phân công Chấp hành viên có năng lực để bảo đảm thi hành có hiệu quả cao nhất, mà không phụ thuộc phân theo địa bàn.
Hai là, Đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đơn vị. Trong đó, cần nghiên cứu đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả mô hình thi hành án cuốn chiếu, mô hình dân vận khéo...
Ba là, Tiếp tục tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp; sự phối hợp của các ngành để bảo đảm cho việc thực hiện kế hoạch tổ chức thi hành án được kịp thời, hiệu quả; tuyệt đối không để vướng mắc về mối quan hệ phối hợp ảnh hưởng đến kết quả tổ chức thi hành án.
Bốn là, Tập trung giải quyết dứt điểm các việc xử lý tang vật, hoàn trả tiền, tài sản trong tháng, không để tồn đọng. Đồng thời tích cực phối hợp với Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan vận động người phải thi hành án thi hành xong các việc có số tiền phải thi hành án có giá trị nhỏ nhằm nâng cao chỉ tiêu thi hành xong năm 2022.
Năm là, Đối với những vụ việc người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành cần kịp thời xác minh và ra áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản;
Sáu là,  Tăng cường phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản, ngân hàng hay các tổ chức tín dụng để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua tài sản bán đấu giá, góp phần giảm lượng vụ việc bán đấu giá không thành xuống mức thấp nhất.
Ngoài ra, giám sát chặt chẽ các vụ việc cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản kê biên để THA (trong đó 100% các vụ việc bán đấu giá tài sản THA phải có ý kiến phê duyệt của Cục trưởng, Chi cục trưởng); thực hiện đúng quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá; kịp thời phát hiện và ngăn chặn sai phạm của các tổ chức trong quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA.
Bảy là, Kịp thời rà soát, phân loại số việc, số tiền có điều kiện, chưa có điều kiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp. Trường hợp đủ điều kiện phân loại chưa có điều kiện thi hành án cần kịp thời ra quyết định xác định việc chưa có điều kiện hoặc phân loại tiền chưa có điều kiện theo quy định, không để dồn vào cuối năm.
                       
                                                           Đặng Quyền Sang
                       CHV Trung cấp – Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: