Sign In

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH NGHỆ AN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI , TỐ CÁO” TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NGHỆ AN

01/03/2022

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH NGHỆ AN  GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI , TỐ CÁO” TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NGHỆ AN
Thực hiện Kế hoạch số 59/KH- ĐĐBQH ngày 28/02/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, sáng 11/3 /2022, Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan trong khối nội chính để giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thực hiện Kế hoạch số 59/KH- ĐĐBQH ngày 28/02/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, sáng 11/3 /2022, Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan trong khối nội chính để giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.\
Theo đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng Báo cáo theo chuyên đề về thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh trong 5 năm (giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021), trong đó đánh giá cụ thể về tình hình quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh cũng như phân tích, đánh giá kết quả thực hiện pháp luật đối với trong lĩnh vực này theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đưa ra kiến nghị đề xuất với các cơ quan Trung ương và địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.
Tại buổi họp, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà đơn vị đạt được: từ việc ban hành văn bản quán triệt, chỉ đạo, thực hiện cho đến vai trò của thủ trưởng đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc tiếp công dân được duy trì, nề nếp; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao, không có vi phạm pháp luật trong giải quyết đơn về thi hành án, cùng với đó đã tăng cường công tác đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc kéo dài, đông người….. cũng đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả.Trong thời gian tới, để công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần tăng cường đôn đốc, chỉ đạo trong công tác này để việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo; nêu cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng việc phân loại đơn thư, xử lý đơn thư; ứng dụng công nghệ thông tin để biết được vấn đề nào đó đã được giải quyết hay chưa; cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân hiểu về quyền, trách nhiệm của mình trong khiếu nại, tố cáo./.
      An Nguyễn
Phòng KT,GQKNTC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: