Sign In

Kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2011 - 2015 và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016

06/04/2016

   ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH NGHỆ AN
ĐẢNG ỦY CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
                                *
                      Số:  17 -KH/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      TP Vinh, ngày  05 tháng 4  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị  số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
giai đoạn 2011 - 2015 và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
------
          Thực hiện Công văn số 100-CV/ĐU ngày 29/01/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 24/3/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2015, Công văn số 12-CV/BTG ngày 04/4/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc hướng dẫn tiêu chí xét chọn gương điển hình tiến tiến, cá nhân học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị sô 03 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ.
- Định hướng việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016, nhất là từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới.
2. Yêu cầu
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 phải chú trọng đi vào chiều sâu, gắn với vị trí công tác của từng đơn vị và đảng viên.
- Việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
- Các tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thật sự tiêu biểu, khách quan, dân chủ, chính xác, có tác dụng giáo dục, có sức lan toả.
II. NỘI DUNG
1. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
a) Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Lựa chọn một hoặc nhiều nội dung của chủ đề năm 2015 để triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Thời gian thực hiện: Hàng tháng
b) Rà soát, kiểm điểm kết quả thực hiện nội dung đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong năm 2015, trên cơ sở đó bổ sung nội dung đăng ký làm theo năm 2016. Thực hiện trong tháng 4/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
c) Định kỳ hàng tháng, hàng quý có rà soát, đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký học tập, làm theo Bác của mỗi cá nhân.
2. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
a) Đối với các chi bộ trực thuộc:
Tổ chức họp chi bộ để đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (có đề cương kèm theo) và bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để biểu dương trong chi bộ và đề nghị Đảng ủy Cục biểu dương khen thưởng.
* Về tiêu chuẩn lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu:
- Đối với tập thể: Chi bộ được khen thưởng phải đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh từ năm 2011 - 2015, trong đó có ít nhất 3 năm liên tục (2013 – 2015) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
- Đối với cá nhân: Ngoài tiêu chuẩn chung, phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
+ Cá nhân là đảng viên: Trong 5 năm 2011 – 2015 phải được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 3 năm liên tục (2013 – 2015) được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Cá nhân không phải là đảng viên: có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, có những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần vào phát triển chung của cơ quan, đơn vị và phải có ít nhất 2 lần (trong giai đoạn 2011 – 2015) được tặng giấy khen của Cục trưởng trở lên
* Số lượng: Mỗi chi bộ bầu chọn, suy tôn 01 tập thể và 01 cá nhân đề nghị Đảng ủy xem xét biểu dương khen thưởng. Đối với những chi bộ có Lãnh đạo Cục, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy sinh hoạt thì được đề nghị tối đa 02 cá nhân.
* Thời gian: Hoàn thành trước ngày 10/4/2016; gửi Báo cáo tổng kết, tờ trình, báo cáo thành tích tập thể, cá nhân (theo đề cương kèm theo) về Đảng ủy Cục trước ngày 12/4/2016.
b) Đối với các Đảng bộ Cục:
- Trên cơ sở báo cáo của các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Cục tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ gửi về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 15/4/2016.
- Bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết. Hoàn thành trước 14/4/2016.
- Tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục để đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hoàn thành trước ngày 15/4/2016. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục phụ trách công tác tuyên giáo và Bộ phận giúp việc tham mưu cho Đảng ủy Cục lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong toàn Đảng bộ Cục.
2. Các chi ủy, chi bộ trực thuộc căn cứ Kế hoạch này để quán triệt và triển khai thực hiện trong chi bộ mình đảm bảo đúng tiến độ, nghiêm túc, có chất lượng./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; (để b/cáo)
- Các Chi bộ trực thuộc;
- BCH Công đoàn;
- BCH Đoàn TN;
- Chi hội Luật gia.
- Lưu VP.
                                                   
T/M BAN CHẤP HÀNH
 BÍ THƯ
 
 
                                    (Đã ký)
 
 
 
Hoàng Thị Thu Trang
 

Các tin đã đưa ngày: