Sign In

V/v phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

26/02/2016

Thực hiện Kế hoạch số 455/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch số 221/KH-CTHADS ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII;
Hoà chung với khí thế thi đua của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra, Cục Thi hành án dân sự đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích:
- Tạo khí thế sôi nổi trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, tạo đà cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2016;
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 126/KH-CTHADS ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII;
- Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn thể công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong triển khai thực hiện Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
II. Chủ đề thi đua:
Các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt theo chủ đề thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh : “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”.
III. Các nội dung thi đua:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng trong các bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; vị trí quan trọng của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững những quy định về công tác bầu cử, nâng cao ý thức làm chủ và tự giác, tích cực, gương mẫu trong việc tham gia công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.
2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung công tác theo Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2016 đã được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phê duyệt và Kế hoạch triển khai đợt thi hành án dân sự cao điểm; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
3. Có giải pháp tốt trong công tác thi hành án dân sự để góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trong thi hành án dân sự.
IV. Công tác khen thưởng:
1. Tiêu chuẩn khen thưởng:
- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch đề ra;
- Hoàn thành đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự theo chỉ tiêu giao tại Kế hoạch triển khai đợt thi hành án dân sự cao điểm.
- Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ theo quy định.
2. Hình thức khen thưởng:
Các đơn vị đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cùng với đợt sơ kết đợt 1 phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
V. Tổ chức thực hiện:
1. Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo các nội dung trên. Đề xuất khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.
2. Giao trách nhiệm cho Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh theo quy định. Tổng hợp đề nghị Hội đồng thi đua-Khen thưởng xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo tỉnh hình, kết quả triển khai thực hiện về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo chung toàn ngành./.

Các tin đã đưa ngày: