Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 03 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 09 tháng năm 2021

13/01/2021


Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh  báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 03 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 09 tháng năm 2021 như sau: