Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Để chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự, ngày 28 tháng 3 năm 2022 Tổng cục thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Kế hoạch số 895/KH-TCTHADS về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống. Khẩu hiệu của Đợt thi đua cao điểm là “Thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính chào mừng 76 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2022)”. Thời gian phát động thi đua được tính từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2022

Ngày 29/3/2022, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã ký Quyết định số 226/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Kế hoạch phối hợp truyền thông với Báo Pháp luật Việt Nam năm 2022 theo Quy chế phối hợp số 3344/QCPH-TCTHADS-BPLVN

Ngày 25/03/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 856/KH-TCTHADS về việc phối hợp truyền thông với Báo Pháp luật Việt Nam năm 2022 theo Quy chế phối hợp số 3344/QCPH-TCTHADS-BPLVN.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022

Ngày 21/01/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 277/KH-TCTHADS về việc triển khai thực hiện công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022, với mục đích yêu cầu đặt ra như sau:

Tổng cục Thi hành án sự ban hành Kế hoạch Tổ công tác xử lý nợ xấu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BTP ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Ngày 08/3/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 170/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự ký Quyết định ban hành Quy chế biểu mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự

Ngày 28/02/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-TCTHADS ban hành Quy chế mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan THADS.

Quyết định công bố cập nhật hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi hành án dân sự

Ngày 14/2/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định về việc công bố cập nhật hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022

Ngày 17/02/2022, Tổng cục THADS đã phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022 với chủ đề: “Toàn hệ thống THADS đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”có các nội dung chính sau đây: