Giấy triệu tập tham dự lớp đào tạo về phương pháp xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 2038/KH-TCTHADS ngày 22/6/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với cơ quan tư vấn tổ chức lớp đào tạo kiến thức chung về Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hướng dẫn phương pháp xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Tổng cục. Cụ thể:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày 28/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành văn bản số 2792/TCTHADS-VP về việc đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Kế hoạch Tổ chức buổi làm việc trực tuyến của Lãnh đạo Bộ với Hệ thống Thi hành án dân sự về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo nhằm đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Kế hoạch tổ chức buổi làm việc trực tuyến của Lãnh đạo Bộ với Hệ thống Thi hành án dân sự gồm các nội dung như sau:

Thực hiện kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp ngày 06/8/2020

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Kế hoạch hoạt động kỷ niiệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V trong toàn Hệ thống THADS

Ngày 01/7/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Kế hoạch số 2150/KH/TCTHADS về việc hoạt động kỷ niiệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V trong toàn Hệ thống THADS.

Tổng cục THADS ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày  08 tháng 7 năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-TCTHADS ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Ngày 30/6/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ký ban hành Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS về việc ban hành quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế làm việc (kèm theo Quyết định số 469/QĐ-TCTHADS ngày 15/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS); Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân cấp quản lý công chức, việc chức, người lao động thuộc Tổng cục THADS và các cơ quan THADS; Quyết định số 2693/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc  mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, ngày 15/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục THADS.

Ban Bí thư ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Qua xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Công văn yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19 trong Hệ thống Thi hành án dân sự

V/v phòng, chống dicj Covid - 19 trong Hệ thống Thi hành án dân sự