Chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 14/4/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Công văn số 1136/TCTHADS-NV1 về việc chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hướng tới tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Kế hoạch số 81/KH-CĐBTP ngày 29/7/2022 của Công đoàn Bộ Tư pháp về tổ chức đại hội các cấp Công đoàn Bộ Tư pháp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự (Tổng cục THADS) đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-CĐCSTC ngày 8/3/2023 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục và Hội nghị Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Tổng cục.
 

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 28/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng năm 2023

Ngày 27/02/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 161/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính

Ngày 17/02/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Công văn số 431/TCTHADS-NV3 về việc hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính