Chủ động đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người chậm hoặc không thi hành án hành chính

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu các cơ quan THADS cần phải chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối người phải thi hành án chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính.