Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 5 tháng năm 2021

01/03/2021


Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện và chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, trong 05 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả cụ thể qua các mặt công tác sau đây: