Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 09 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 03 tháng năm 2021

06/07/2021


Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện và chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, trong 9 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả cụ thể qua các mặt công tác sau đây: