BÁO CÁO THỐNG KÊ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

15/08/2017


         Thực hiện Thông tư 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh xin công bố số liệu thống kê thi hành án tính đến nay: