Bắc Ninh Báo cáo Thống kê 9 tháng năm 2020

07/07/2020


Báo cáo kết quả thi hành án dân sự bằng Việc và Tiền 9 tháng năm 2020 của Cục THADS tỉnh Bắc Ninh