Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo Thông báo số 344/TB-CCTHADS ngày 28/3/2024 (28/03/2024)

Tài sản kê biên cần thẩm định giá là: 
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 130b, tờ bản đồ số 10, diện tích 98,95m2 có địa chỉ tại: đường Đồng Chương, khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 329784, số vào sổ cấp giấy: H00545/QĐ926 do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 11/10/2005 mang tên hộ bà Nguyễn Thị Hợp và ông Nguyễn Văn Tá cấp nhập tặng cho bà Nguyễn Thị Hợp ngày 18/02/2019. (Theo biên bản Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản ngày 21/3/2024)
 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 841/TB-CCTHADS ngày 27/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (27/03/2024)

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 34, tờ bản đồ số 17, địa chỉ số 02 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, diện tích 79,50 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3401030838 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 20/4/2000 đứng tên Văn Hữu Chiến, Đặng Thị Hiền Mai.

Thông báo Về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo TB số 609/TB-CCTHADS ngày 27/3/2024 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền (27/03/2024)

Thông báo Về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo TB số 609/TB-CCTHADS ngày 27/3/2024 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền
Các tin đã đưa ngày: