Sign In

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 176/TB-CCTHADS ngày 18/12/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ (19/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá như sau:
Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn:
Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng
Các tin đã đưa ngày: