Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 588/TB-CTHADS ngày 17/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Tràu (17/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án như sau: Tàu cá vỏ thép số hiệu DNa-90678-TS theo giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 82/2017 do Chi cục thủy sản thành phố Đà Nẵng  cấp ngày 21/4/2017 và các trang thiết bị gồm ngư lưới cụ, nghi khí hàng hải, trang thiết bị đi biển và hệ thống máy chính kèm theo (kèm theo phụ lục mô tả chi tiết tàu cá và các trang thiết bị kèm theo).

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 588/TB-CTHADS ngày 17/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà (17/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án như sau: Tàu cá vỏ thép số hiệu DNa-90678-TS theo giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 82/2017 do Chi cục thủy sản thành phố Đà Nẵng  cấp ngày 21/4/2017 và các trang thiết bị gồm ngư lưới cụ, nghi khí hàng hải, trang thiết bị đi biển và hệ thống máy chính kèm theo (kèm theo phụ lục mô tả chi tiết tàu cá và các trang thiết bị kèm theo).

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 587/TB-CTHADS ngày 17/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà (17/06/2024)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá
Các tin đã đưa ngày: