Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng năm 2021

05/04/2021


Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng năm 2021 như sau: