Bắc Ninh Báo cáo Thống kê 8 tháng năm 2021

04/06/2021


Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh  báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 08 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 04 tháng năm 2021 như sau: