Sign In

73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/1946 - 19/7/2019

18/07/2019

Nhìn lại lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển trong suốt 73 năm qua ( 19/7/1946 – 19/7/2019)  có thể thấy, các cơ quan Thi hành án dân sự đó từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển và lớn mạnh không ngừng, những thay đổi về tổ chức, những thành tựu đó đạt được và cả những hạn chế đó để lại những bài học quý giỏ cho hiện tại và tương lai của các cơ quan Thi hành án dân sự. Mặc dự trải qua nhiều thăng trầm, song các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự rất đỗi vinh dự và tự hào về những chặng đường mà mình đã đi qua. Ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự vẫn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án về việc, về tiền nhìn chung đều đạt và  vượt chỉ tiêu đề ra, tăng dần qua từng giai đoạn; số việc cũn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đó được kiểm soát và đi vào hoạt động nề nếp, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, gúp phần quan trọng vào cụng cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đối với Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, tháng 7/1997, thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về việc chia tách địa giới hành chính  tỉnh Vĩnh Phú cũ thành 2 tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Phòng Thi hành án dân sự tỉnh và các Đội thi hành án dân sự huyện, thành, thị thuộc tỉnh PhúThọ chính thức ra đời và hoạt động trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh, công tác Thi hành án dân sự cũng gặp nhiều khó khăn: cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đội ngũ công chức cũn thiếu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tiến trình cải cách, lớn mạnh của nền Tư pháp và được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục quản lý Thi hành án dân sự (nay là Tổng cục Thi hành án dân sự), cấp Ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức hữu quan và sự đoàn kết, phấn đấu, cố gắng của đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp, vỡ vậy, cụng tỏc Thi hành án dân sự trờn địa bàn tỉnh PhúThọ trong những năm qua đó đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, lớn mạnh cả về chất và lượng.
Từ khi tái thành lập năm 1997 tổng biên chế cỏc cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh có 61 đồng chí. Trong đó: Biên chế Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh: 14 đồng chí, (Chấp hành viên: 03 đồng chí, các chức danh khác: 11 đồng chí); Biên chế các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện: 47 đồng chí (Chấp hành viên: 25 đồng chí, các chức danh khác: 22 đồng chí).
 Đến nay tổng số biên chế toàn tỉnh đã nâng lên 154 biên chế; Về cơ cấu: Toàn tỉnh hiện có 75 Chấp hành viên ( trong đó Chấp hành viên cao cấp: 01, Chấp hành viên Trung cấp: 28, Chấp hành viên sơ cấp 46); 12 Thẩm tra viên ( Thẩm tra viên chính: 01, thẩm tra viên11); thư ký thi hành án: 14; thư ký trung cấp thi hành án: 4. Về  đội ngũ cán bộ Lãnh đạo quản lý: Cấp tỉnh gồm có Cục trưởng, 03 Phó cục trưởng và 04 trưởng phòng,  08 phó trưởng phòng  chuyên môn thuộc Cục ; Cấp huyện có 13 Chi cục trưởng, 26 Phó chi cục trưởng.
Ngoài việc kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan thi hành án dân sự, điều kiện cơ sở vật chất của các Cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã được đầu tư khá toàn diện. Đến nay, 100% các Chi cục thi hành án dân sự đều được trang bị xe máy công và các trang thiết bị khác, 100% Chấp hành viên đó được trang bị máy vi tính phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Việc triển khai kết nối mạng Internet trong toàn hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ qua đó đem lại hiệu quả trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm về thời gian và chi phớ phục vụ cho cụng tac chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.
Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và củng cố kiện toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo Ngành dọc, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh PhúThọ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, trong đó phát động nhiều đợt thi hành án dân sự cao điểm để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành , để thực hiện tốt các đợt thi hành án dân sự cao điểm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh lựa chọn các Chấp hành viên nơi có số lượng vụ việc phải thi hành ít để thành lập Tổ công tác thi hành án tập trung tại một số địa bàn có số lượng vụ việc phải thi hành án lớn để tập trung thi hành dứt điểm từ đó rút ra những bài học, kinh nghiệm để nhân rộng ra các địa bàn khác. Vỡ vậy công tác thi hành án dân sự đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt từ năm 2009 đến nay, số việc thi hành án thụ lý tăng gấp nhiều lần so với trước đây nhưng công tác thi hành án dân sự vẫn đạt được kết quả khả quan, số việc thi hành án xong với số tiền và tài sản thu được năm sau luôn cao hơn năm trước; nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm.
Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2019, Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư phỏp, Tổng cục Thi hành án dân sự và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh Ủy tại văn bản số 1433-TB/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy Phú Thọ. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đó tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản số: 1391/ UBND-NCKS ngày 05/4/2019 về việc chỉ đạo công tác Thi hành án hành chính trên địa bàn và có Tờ trình số: 1005/TTr-CTHADS ngày 14/6/2019  về việc đề xuất chỉ đạo công tác THADS,HC trên địa bàn tỉnh PhúThọ nhằm tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý cụng tỏc Thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự cỏc huyện, thành, thị thực hiện tốt vai trũ là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự để chủ động kịp thời tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ THADS cùng cấp và triển khai nhiệm vụ của BCĐ THADS năm 2019,  kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc thi hành án có khó khăn, vướng mắc,  đồng thời bám sát Kế hoạch công tác đó được phê duyệt để làm căn cứ thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đó đạt được kết quả cao, trong đó có một số lĩnh vực cụng tỏc cụ thể:
-  Công tác thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong Thi hành án dân sự: Đó tiếp nhận và trả kết quả đối với 6.005 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa (Cục THADS 103 Thủ tục hành chính; các Chi cục THADS 5.902 thủ tục hành chính). Các thủ tục hành chính sau khi tiếp nhận được kiểm tra, kịp thời chuyển đến bộ phận chuyên môn thực hiện, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.
- Công tác thụ lý thi hành án dân sư:
Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh PhúThọ đă thụ lư  mới và ban hành tổng số: 5.793 quyết định thi hành án chủ động đối với các khoản án phí, tịch thu sung công quỹ nhà nước, hoàn trả dự phí và 537 quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của người được thi hành án. Các Quyết định thi hành án trước khi ban hành được kiểm tra, rà soát, đối chiếu với bản án, đơn yêu cầu thi hành án, vỡ vậy đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.
- Công tác xác minh, phân loại án:
Đă thực hiện xác minh, phân loại tổng số 10.062 việc, với số tiền: 4.894.753.131.000đ . Trong đó: Xác minh để ủy thác Thi hành án: 142 việc, với số tiền 16.274.035.000 đồng; có điều kiện thi hành 7.943 việc, với số tiền : 4.528.819.532.000đ ; chưa có điều kiện thi hành 1.977 việc, với số tiền : 349.659.564.000đ. Kết quả xác minh, phân loại làm căn cứ thi hành đối với các việc thi hành án có điều kiện và kịp thời đăng tải công khai thông tin của người phải thi hành án trờn Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự đối với việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành.  
- Công tác tiếp nhận, bảo quản và xử lư tang vật, vật chứng:
Tổng số vật chứng phải giải quyết: 852 việc tương ứng với 8.801 vật chứng. Trong đó: Tồn cũ chuyển sang: 338 việc tương ứng 1.650 vật chứng; Tiếp nhận mới: 514 việc tương ứng với 7.151 vật chứng. Đó giải quyết: 458 việc tương ứng 6.532 vật chứng. Tồn chuyển kỳ sau: 394 việc tương ứng với 2.269 vật chứng.
Việc tiếp nhận, bảo quản và theo dõi xử lý tang vật, vật chứng trong các vụ án hình sự được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của của Luật Thi hành án và các văn bản hướng dẫn thi hành ngay từ khâu tiếp nhận từ cơ quan điều tra chuyển sang để phục vụ cho việc xét xử các vụ án hình sự và xử lý vật chứng theo các quyết định thi hành án dân sự đối với những bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
Về cưỡng chế thi hành án
Đó ra quyết định cưỡng chế đối với 217 trường hợp. Trong đó có 185 trường hợp cưỡng chế không huy động lực lượng (Riêng vụ đánh bạc qua mạng internet Phan Sào Nam thực hiện khấu trừ tiền trên tài khoản là 161 trường hợp với số tiền là 98.343.384.555đ) và 32 trường hợp cưỡng chế có huy động lực lượng. Kết quả đó tổ chức cưỡng chế thành công đối với 116 trường hợp (Riêng vụ đánh bạc qua mạng internet Phan Sào Nam đó thực hiện khấu trừ 80 trường hợp và thu được số tiền là 95.893.202.485đ), 11 trường hợp ra quyết định cưỡng chế nhưng đương sự tự nguyện thi hành, 09 trường hợp cưỡng chế không thành công, 81 trường hợp chưa thực hiện cưỡng chế.
Về kết quả giải quyết thi hành án dân sự
Tổng số thụ lý :   10.062 việc, với số tiền: 4.894.753.131.000đồng. (Tăng 82 việc, với số tiển: 4.316.924.237.000đ  so với cùng kỳ năm 2018).  Ủy thỏc thi hành án :    142 việc, với số tiền        : 16.274.035.000đồng. Cũn phải thi hành : 9.920việc, với số tiền           :   4.878.479.096.000đồng. Trong đó:  Có điều kiện thi hành   :  7.943 việc, với số tiền    : 4.528.819.532.000 đồng ; Chưa có điều kiện thi hành : 1.977 việc, với số tiền  :    349.659.564.000 đồng . Đó giải quyết : 5440 việc, với số tiền  :       55.279.782.000 đồng . Chuyển kỳ sau : 4.480 việc, với số tiền : 4.823.199.314.000 đồng.
Kết qủa giải quyết thi hành án đạt tỷ 68,5% về việc, 1,2% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành.
 Tuy nhiên đến thời điểm đầu tháng 7 năm 2019, cục Thi hành án dân sự đó tớch cực chủ động tập trung giải quyết vụ án đánh bạc có giá trị lớn qua mạng internet và thu được số tiền gần 840 tỷ  đồng và thực hiện rà soát toàn bộ số tiền Cơ quan tố tụng đó thu giữ trong giai đoạn điều tra với số tiền trờn 1.200 tỷ trong bản án đó tuyờn hiện đangtạm giữ tại  Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ và chưa chuyển số tiền này sang tài khoản của cơ quan THADS tỉnh PhúThọ. Cục  THADS tỉnh PhúThọ đang nỗ lực phối hợp với các Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong quỏ trình xử lý cỏc khoản tiền trờn để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2019.
          Có thể núi: Chặng đường phát triển  73 năm của Hệ thống  các cơ quan Thi hành án dân sự cả nước nói chung và 23 năm của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ núi riêng là một chặng đường khó khăn, phức tạp đối với những người làm công tác thi hành án dân sự để thực hiện tốt những nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự và cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương giao phó. Các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh PhúThọ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời không ngừng phấn đấu vươn lên và ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị cũng như tính chuyên nghiệp trong hoạt động thi hành án dân sự, đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ đất nước mở cửa hội nhập với thế giới.
          Với những nhiệm vụ được giao . Dự bỏo trong thời gian tới số việc và số tiền phải thi hành án sẽ tiếp tục tăng cao trong khi tỡnh hình kinh tế trờn địa bàn tỉnh vẫn cũn nhiều khú khăn, tỡnh hình bất động sản chưa thực sự khởi sắc, thủ tục kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản mất rất nhiều thời gian, người dân có tâm lý e ngại khi mua tài sản có liờn quan đến thi hành án .
Để tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đó đạt được trong những năm qua đồng thời khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh PhúThọ  đề ra một số giải pháp và nhiệm vụ cụ thể để tập thể cán bộ công chức trong các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh PhúThọ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.
1. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng bộ Tỉnh PhúThọ lần thứ XVIII.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo chuyển biến căn bản, nâng cao hơn nữa hiệu quả toàn diện trong công tác thi hành án dân sự.
3. Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2021 theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội khúa XIII về công tác Tư pháp, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự hàng năm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự .
4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, nhất là chú trọng những địa bàn, đơn vị nhiều án, giá trị thi hành lớn.
5. Nõng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; khắc phục những vi phạm thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ, những sai sót không đáng có; chủ động xử lư kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phớ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý cỏc sai phạm.
6. Tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, tiếp tục duy trỡ và phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp huyện; tập trung triển khai thực hiện nghiờm tỳc, hiệu quả cỏc Quy chế phối hợp liờn ngành trong cụng tỏc thi hành án dân sự, nhằm nõng cao kết quả thi hành án dân sự.
7. Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo, thống kê, công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 của các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp và theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Qua đợt kỷ niệm 73  năm ngày truyền thống  Thi hành án dân sự là động lực thúc đẩy cỏc cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh PhúThọ vững bước trưởng thành hơn cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ,cụng chức trong tiến trình đổi mới chung của đất nước và của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh uỷ Phó Thọ; HĐND, UBND tỉnh các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh PhúThọ nhất định vượt qua mọi khó khăn thỏch thức; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao cho./.
VĂN PHÒNG CỤC THADS

Các tin đã đưa ngày: