Sign In

Tấm gương điển hình tiên tiến: Người cán bộ mẫu mực (21/08/2020)

Gần ba mươi lăm năm gắn bó với công tác Thi hành án dân sự  trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Chấp hành viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hoa luôn tận tâm, tận lực, tâm huyết với nghề Thi hành án dân sự, cùng đồng nghiệp giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phải thi hành án phức tạp trên địa bàn góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cũng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/1946 - 19/7/2019 (18/07/2019)

Nhìn lại lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển trong suốt 73 năm qua ( 19/7/1946 – 19/7/2019)  có thể thấy, các cơ quan Thi hành án dân sự đó từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển và lớn mạnh không ngừng, những thay đổi về tổ chức, những thành tựu đó đạt được và cả những hạn chế đó để lại những bài học quý giỏ cho hiện tại và tương lai của các cơ quan Thi hành án dân sự. Mặc dự trải qua nhiều thăng trầm, song các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự rất đỗi vinh dự và tự hào về những chặng đường mà mình đã đi qua. Ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự vẫn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án về việc, về tiền nhìn chung đều đạt và  vượt chỉ tiêu đề ra, tăng dần qua từng giai đoạn; số việc cũn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đó được kiểm soát và đi vào hoạt động nề nếp, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, gúp phần quan trọng vào cụng cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ Công chức các Cơ quan THADS tỉnh Phú Thọ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống THADS 19/7/1946 – 19/7/2018 và 25 năm chuyển giao công tác THADS 1993-2018. (18/07/2018)

Trong tổ chức bộ máy nhà nước ta, thi hành án dân sự là lĩnh vực hoạt động được chú trọng và là một nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Qua 72 năm hình thành và phát triển, công tác thi hành án dân sự tạo đã từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển và lớn mạnh không ngừng. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, song các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự rất đỗi vinh dự và tự hào về những chặng đường mà mình đã đi qua. Ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự vẫn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án về việc, về tiền nhìn chung đều vượt chỉ tiêu được giao, tăng dần qua từng giai đoạn; số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng hiệu quả và đi vào nề nếp; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đã được kiểm soát chặt chẽ, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tấm gương điển hình tiên tiến : Người cán bộ mẫu mực (15/07/2015)

Suốt hơn hai mươi năm gắn bó với công tác Thi hành án dân sự  trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Chấp hành viên, Phó Cục trưởng, Phó bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hoa luôn tận tâm, tận lực, tâm huyết với Nghề Thi hành án dân sự, cùng đồng nghiệp giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phải thi hành án phức tạp trên địa bàn góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cũng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.
 

Quá trình hình thành và phát triển của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ (15/07/2015)

Tháng 7/1997 , tỉnh Phú Thọ thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về việc chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Căn cứ vào việc chia tách địa giới hành chính. Từ tháng 7/1997 Phòng Thi hành án dân sự tỉnh và các Đội thi hành án dân sự huyện, thành, thị tỉnh Phú Thọ chính thức ra đời và hoạt động theo quy định của pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993. Trải qua quá trình hoạt động từ thực tiễn, pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993 có nhiều điểm bất cập không phù hợp . Vì vậy, năm 2004, Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993 được sửa đổi và được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14/1/2004 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2004. Căn cứ theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự. Phòng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ được đổi tên thành Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và ở cấp huyện, các Đội thi hành án dân sự được đổi tên thành Thi hành án dân sự huyện, thành, thị. Cùng với sự thay đổi tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, bộ máy Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn.
 
Các tin đã đưa ngày: