Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên

07/07/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ YÊN
- Ông Đặng Quang Anh
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ YÊN
- Ông Nguyễn Tư Pháp
- Ông Nguyễn Tâm Hào
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
* CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Huỳnh Ngọc Thuận
* CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Lương Hữu Toàn
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
* TRƯỞNG PHÒNG
- Đỗ Văn Chúc
* CÁC PHÓ PHÒNG
- Huỳnh Văn Đại
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THADS
* TRƯỞNG PHÒNG
- ..........................
* CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông Cao Tấn Thạnh (Phụ trách)
- Ông Huỳnh Văn Trông
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
* TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Mai Tấn Cao
* CÁC PHÓ PHÒNG
- .............................
* KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH
- Ông Lê Văn Sang
* KẾ TOÁN TRƯỞNG NGHIỆP VỤ THADS
- Bà Huỳnh Thị Hải Lâm
IV. 09 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC
1. Chi cục THADS TP.Tuy Hòa
2. Chi cục THADS huyện Đông Hòa
3. Chi cục THADS huyện Tây Hòa
4. Chi cục THADS huyện Sông Hinh
5. Chi cục THADS huyện Sơn Hòa
6. Chi cục THADS huyện Phú Hòa
7. Chi cục THADS huyện Tuy An
8. Chi cục THADS thị xã Sông Cầu
9. Chi cục THADS huyện Đồng Xuân