Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên

07/07/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ YÊN
- Ông Đặng Quang Anh
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ YÊN
- Ông Nguyễn Tâm Hào
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
* CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Huỳnh Ngọc Thuận
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
* TRƯỞNG PHÒNG
- Đỗ Văn Chúc
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THADS
* TRƯỞNG PHÒNG
- .Nguyễn Văn Tích
* CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông Huỳnh Văn Trông
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
* TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Mai Tấn Cao
* CÁC PHÓ PHÒNG
- .............................
* KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH
- Bà Huỳnh Thị Hải Lâm
* KẾ TOÁN TRƯỞNG NGHIỆP VỤ THADS
 - Ông Lê Văn Sang
IV. 09 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC
1. Chi cục THADS TP.Tuy Hòa
2. Chi cục THADS huyện Đông Hòa
3. Chi cục THADS huyện Tây Hòa
4. Chi cục THADS huyện Sông Hinh
5. Chi cục THADS huyện Sơn Hòa
6. Chi cục THADS huyện Phú Hòa
7. Chi cục THADS huyện Tuy An
8. Chi cục THADS thị xã Sông Cầu
9. Chi cục THADS huyện Đồng Xuân