Sign In

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

23/09/2015

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 720/CTHADS
V/v tiếp tục chấn chỉnh
kỷ cương, kỷ luật hành chính
Phú Yên, ngày 22  tháng 9  năm 2015
 
        Kính gửi:
                     - Chi Cục trưởng Chi Cục THADS các huyện, thị xã, thành phố;
                     - Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
 
Trong thời gian qua, Tổ kiểm tra công vụ của Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công vụ của cán bộ, công chức tại một số Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, phát hiện vẫn còn một số tồn tại, vi phạm như: cán bộ, công chức chưa thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc hành chính; không mặc đúng trang phục ngành hoặc mặc trang phục ngành nhưng không mang cấp hiệu trên cầu vai áo và ve áo (một số công chức Chi cục THADS TP.Tuy Hòa) …Để tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong toàn Ngành THADS trong thời gian tới, Cục trưởng Cục THADS yêu cầu Chi Cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công  sở tại cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP ngày 25/3/2002 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 26/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan Thi hành án dân sự; Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định Chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; Chỉ thị 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu bia trong ngày làm việc; Chỉ thị số 03/CT-BTP ngày 24/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác quản lý, công chức, viên chức và Chỉ thị 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Thực hiện thường xuyên kiểm tra lịch công tác và công việc cụ thể của từng Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và cán bộ, công chức; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện tốt công tác chuyên môn.
2. Lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm và nêu cao vai trò đầu tàu, gương mẫu, tự rèn luyện, đồng thời khích lệ tinh thần tự rèn luyện của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị trở thành công dân gương mẫu, có ý thức kỷ cương, kỷ luật, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xứng đáng là công chức, người lao động trong cơ quan thực thi pháp luật.
3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế của đơn vị đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành.
4. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt các quy chế, nội quy của đơn vị nhằm ngăn ngừa các vi phạm của cán bộ, công chức; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cán bộ, công chức vi phạm (nếu có). Lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm với hành vi vi phạm của các cá nhân trong đơn vị và phải kiểm điểm, không được xét thi đua, khen thưởng nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị vi phạm đạo đức cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp và vi phạm pháp luật.
5. Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015, quy định có sự thay đổi về phù hiệu, cấp hiệu gắn trên trang phục của công chức thi hành án dân sự. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS chưa có hướng dẫn, cấp phát phù hiệu, cấp hiệu theo quy định mới cho công chức thi hành án. Do đó, các đồng chí Chi Cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục nhắc nhở cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc trang phục ngành như cũ, chờ hướng dẫn mới của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS.
Nhận được công văn này, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADSS các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cục THADS sẽ căn cứ kết quả thực hiện của các đơn vị để đưa vào tiêu chí đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT-CTHADS.
 CỤC TRƯỞNG
 (Đã ký)

 
Hà Công Khánh
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: