Sign In

Phòng Tổ chức cán bộ

30/06/2015

Phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý về tổ chức, cán bộ của Ngành;Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng,công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng.

1. Trưởng phòng: PHẠM DUY HƯNG- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính
- Điện thoại văn phòng: 0203.2475610
- Điện thoại di động:  0982.205.828
- Email: hungpd.qnh@moj.gov.vn
 
2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương Vân


 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0933.582.359
- Email: vannth.qnh@moj.gov.vn
 
3. Phó trưởng phòng: Vũ Thị Thanh Tâm- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0911.565.118
- Email: tamvtt.qnh@moj.gov.vn