Sign In

Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

28/04/2023

Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: Giúp Cục trưởng trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và tổ chức thi hành các Bản án thuộc thẩm quyền của Cục.

1. Trưởng phòng: LÊ HẢI HÒA- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại văn phòng:
 - Điện thoại di động: 0919.129.116
 - Email: hoalh.qnh@moj.gov.vn
 
2. Phó trưởng phòng: VŨ THỊ THANH TÂM
 


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0911.565.118
- Email: tamvtt.qnh@moj.gov.vn
 
3. Phó trưởng phòng: NGUYỄN THỊ MINH- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0917.557.508
- Email: minhnt.qnh@moj.gov.vn