Sign In

Quyết định số 115/QĐ-CTHADS ngày 08/5/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (08/05/2023)

Quyết định công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Báo cáo số 98/BC-CTHADS ngày 17.4.2023 của Cục THADS tỉnh Sơn La (17/04/2023)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2023

Thông báo số 96/TB-TCTHADS ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về tuyển dụng công chức năm 2023 (22/03/2023)

Thông báo tuyển dụng công chức của Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Thông báo số 19/TB-CTHADS ngày 21/3/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (21/03/2023)

Thông báo tiếp nhận công chức, viên chức vào công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La năm 2023

Quyết định số 368/QĐ-CTHADS ngày 11/11/2022 của Cục THADS tỉnh Sơn La (11/11/2022)

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Cục THADS tỉnh và 12 Chi cục THADS huyện, thành phố

Công văn số 896/CTHADS-VP ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (09/11/2022)

Về thông báo người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí của cơ quan hành chính nhà nước

THông báo số 328/TB-CTHADS ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (25/10/2022)

Công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Thông báo số 395/TB-HĐTT ngày 26/9/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương năm 2021 (27/09/2022)

Thông báo kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021

Quyết định số 279/QĐ-CTHADS ngày 05 tháng 9 năm 2022 của cục THADS tỉnh Sơn La (08/09/2022)

Về việc công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
Các tin đã đưa ngày: