Sign In

Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2016

01/11/2016


Nội dung khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2016
Năm 2016, Ngày pháp luật được tổ chức với những khẩu hiệu có nội dung sau:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
- “Tích cực hưởng ứng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III”;
- “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”;
- “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;
- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;
- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”;
- “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”
 

Các tin đã đưa ngày: