Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

01/07/2015

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ: 01 Đặng Ngọc Chinh, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3.815.969 - 0276.3.611.053 - Email: tayninh@moj.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO CỤC
1- Cục trưởng:               Ông Võ Xuân Biên
2- Phó Cục trưởng:       Ông Trần Văn Cưng
3- 
Phó Cục trưởng:       Ông Khưu Văn Hòa

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC CỤC
1- Văn phòng
2- Phòng Tài chính kế toán
3- Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
4- Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
5- Phòng Tổ chức cán bộ

III. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN, THÀNH PHỐ
1- Chi cục THADS Thành phố Tây Ninh
2- Chi cục THADS thị xã Hòa Thành
3- Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu
4- Chi cục THADS huyện Châu Thành
5- Chi cục THADS huyện Tân Biên
6- Chi cục THADS huyện Tân Châu
7- Chi cục THADS huyện Gò Dầu
8- Chi cục THADS thị xã Trảng Bảng
9- Chi cục THADS huyện Bến Cầu

 

(TỔ BIÊN TẬP - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TÂY NINH)