Sign In

Nghiên cứu trao đổi

Những hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu đầu năm và một số vấn đề cần lưu ý thực hiện trong thời gian tới

08/05/2020

            Để đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và có chỉ đạo chấn chỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị sơ kết...