Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021

Hoạt động của Cục

Hội thao Khối thi đua Nội chính năm 2021

16/01/2021

             Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động năm 2020 của Khối thi đua Khối Nội chính, ngày 16. 01.2021, Khối trưởng Khối Nội chính năm 2020-Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức Hội thao với hai nội dung: môn...

Những hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu đầu năm và một số vấn đề cần lưu ý thực hiện trong thời gian tới

08/05/2020

            Để đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và có chỉ đạo chấn chỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị sơ kết...