Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

01/06/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI BÌNH
- Ông Lê Thanh Tình
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI BÌNH
- Ông Ngô Quang Toản
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Phạm Quang Huy
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Trần Thị Hoài Thu
- Bà Hoàng Thị Mận
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Hà Thế Anh
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG

- Bà Trần Thị Thùy Giang
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Hoàng Văn Hạ
- Ông Lê Quyết Thắng
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Hoàng Quyền
PHÓ PHÒNG
- Bà Lê Thị Nguyệt Hằng

CÁC CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC