Sign In

Thông báo số 558/TB- CCTHADS ngày 29/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

29/07/2020

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;  
Căn cứ Bản án số 16/2019/DS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 260/QĐ-CCTHADS ngày 06/02/2020 và Quyết định thi hành án số 21/QĐ-CCTHADS ngày 10/02/2020  của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
Căn cứ Quyết định về việc kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 10/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
 Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá DVT Việt Nam.
Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên như sau:
1. Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 152, tờ bản địa chính số 17, diện tích 894m2 tại thôn Lũng Đầu, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã được Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 787800 ngày 21/4/2016, số vào sổ cấp GCN: CH02469, người sử dụng là ông Lê Công Dương, sn 1970, bà Lưu Thị Vương, sn 1968 để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của anh Lê Công Dũng, sn 1997 và chị Nguyễn Việt Ánh, sn 1998, thôn Lũng Đầu, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
3. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:
1.Giá trị quyền sử dụng đất tại thửa đất số 152, tờ bản địa chính số 17, diện tích 894m2 tại thôn Lũng Đầu, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã được Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 787800 ngày 21/4/2016, số vào sổ cấp GCN: CH02469, người sử dụng là ông Lê Công Dương, sn 1970, bà Lưu Thị Vương, sn 1968: 401.230.000đ (Bốn trăm linh một triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng). Trong đó:
- Đất ở 200m2: 370.000.000đ (Ba trăm bẩy mươi triệu đồng).
- Đất trồng cây lâu năm 694,0m2: 31.230.000đ (Ba mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng).
2. Giá trị tài sản trên đất: 284.158.261đ (Hai trăm tám mươi tư triệu, một trăm năm mươi tám nghìn, hai trăm sáu mươi mốt đồng).
Trong đó:
- Nhà thứ 1: Diện tích 64,2m2 giá trị: 65.051.156đ (Sáu mươi lăm triệu, không trăm năm mươi mốt nghìn, một trăm năm mươi sáu đồng). Trong đó:
+ Mái bằng 26,9m2 giá trị 30.325.005 (Ba mươi triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn, không trăm linh lăm đồng).
+ Mái ngói: mái ngói 37,3 mgiá trị: 34.726.151đ (Ba mươi tư triệu, bẩy trăm hai mươi sáu nghìn, một trăm năm mươi mốt đồng).
- Nhà thứ 2: Nhà mái brôxi măng diện tích 27,2m2 giá trị: 16.181.430đ (Mười sáu triệu, một trăm tám mươi mốt nghìn, bốn trăm ba mươi đồng)
- Nhà thứ 3: Nhà mái bằng, diện tích 89,8 m2 giá trị: 164.504.696đ (Một trăm sáu mươi tư triệu, năm trăm linh bốn nghìn, sáu trăm chín mươi sáu đồng).
- Nhà thứ 4: Nhà mái tôn + nhà vệ sinh diện tích 26,8 m2 giá trị: 19.949.515đ (Mười chín triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm mười lăm đồng).
- Bể nước 23,2 m2 tương đương 37;1m3 giá trị: 12.422.594đ (Mười hai triệu, bốn trăm hai mươi hai nghìn, năm trăm chín mươi bốn đồng).
- Sân gạch giá trị: 1.182.798đ (Một triệu, một trăm tám mươi hai nghìn, bẩy trăm chín mươi tám đồng).
- Tường bao giá trị: 2.053.597đ (Hai triệu, không trăm năm mươi ba nghìn, năm trăm chín mươi bẩy đồng);
- Sân bê tông giá trị: 1.026.926đ (Một triệu, không trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm hai mươi sáu đồng);
- Cổng lưới B40 giá trị: 1.785.549đ (Một triệu, bẩy trăm tám mươi lăm nghìn, năm trăm bốn mươi chín đồng).
Tổng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất: 685.388.261đ (Sáu trăm tám mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi tám mươi tám nghìn, hai trăm sáu mươi mốt đồng).
Làm tròn: 685.388.000đ (Sáu trăm tám mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi tám mươi tám nghìn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
4.1 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
4.2 Phương án đấu giá khả thi hiệu quả.
4.3 Năng lực, kinh nghiệm và uy tính của tổ chức bán đấu giá tài sản.
4.4 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
4.5 Có tên trong danh sách tổ các chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
4.6 Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
Thời gian, thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá từ ngày 29/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020
Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Thôn Bao Trình, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Thái Bình.
Vậy, thông báo đến các tổ chức bán đấu giá biết, liện hệ và đăng ký tổ chức bán đấu giá tài sản./.
Các tin đã đưa ngày: