Sign In

Thông báo phát hành biên lai thu tiền thi hành án

08/12/2020

1. Tên đơn vị phát hành biên lai:    Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh Thái Bình 
2. Mã số thuế:                                 1000218047
3. Địa chỉ trụ sở:                              Đường Quang Trung Thành Phố Thái Bình 
4. Điên thoại:                                   0363645616
5. Các loại biên lai đã phát hành : Biên lai thu tiền , Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án;
TT Tên loại BL Ký hiệu mẫu BL Ký hiệu BL  SL quyển Từ số  Đến số  Ngày SD HĐ in  DN in biên lai 
Tên  MST 
1 Biên lai thu tiền C20-THA AA/2020 50 0.000.001 0.002.500 01/04/2021   CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
     Trong đó                   
          Cục Tỉnh C30-THA AA/2020 10 0000001 0000500     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi Cục Thành phố C30-THA AA/2020 8 0000501 0000900     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Vũ Thư  C30-THA AA/2020 4 0000901 0001100     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Kiến Xương  C30-THA AA/2020 4 0001101 0001300     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Tiền Hải  C30-THA AA/2020 4 0001301 0001500     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Đông Hưng  C30-THA AA/2020 5 0001501 0001750     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Hưng Hà  C30-THA AA/2020 5 0001751 0002000     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Thái Thuỵ  C30-THA AA/2020 5 0002001 0002250     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Quỳnh Phụ  C30-THA AA/2020 5 0002251 0002500     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
  Tổng      50            
2 Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án C21-THA AA/2020 120 0.000.001 6,000 08/12/2020   CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
     Trong đó                   
          Cục Tỉnh C31-THA AA/2020 20 0005001 0006000     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi Cục Thành phố C31-THA AA/2020 15 0000001 0000750     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Vũ Thư  C31-THA AA/2020 13 0000751 0001400     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Kiến Xương  C31-THA AA/2020 12 0001401 0002000     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Tiền Hải  C31-THA AA/2020 12 0002001 0002600     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Đông Hưng  C31-THA AA/2020 12 0002601 0003200     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Hưng Hà  C31-THA AA/2020 12 0003201 0003800     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Thái Thuỵ  C31-THA AA/2020 12 0003801 0004400     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
         Chi cục Quỳnh Phụ  C31-THA AA/2020 12 0004401 0005000     CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
  Tổng      120            
Các tin đã đưa ngày: