Sign In

Công điện của Cục THADS tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

31/03/2020

Công điện của Cục THADS tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 của Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc, Văn phòng, các phòng thuộc Cục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Tổng cục THADS đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan đơn vị.
File đính kèm


Theo văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: