Sign In

Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 04/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh”

08/06/2020

Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 04/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh”
Ngày 04/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 04/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa ban tỉnh” (gọi tắt là Chi thị 01) nhằm đánh giá tình hình, kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 01, đặc biệt đánh giá tổng kết về các nội dung sau: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 01 của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác thi hành án dân sự (THADS); công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong triển khai thực hiện các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị; những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân; khó khăn, vướng mắc; bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện và đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác THADS trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm thực hiện có hiệu quả công tác THADS trong thời gian tới./.


Theo văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: