Sign In

Công điện về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

23/04/2020

Công điện về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Công văn số 1440/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Cục trưởng Cục THADS tỉnh chỉ đạo Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc; Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng thuộc Cục khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc Công văn số 1440/UBND-KGVX của UBND tỉnh đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị, trong đó lưu ý một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở,  trường học, bệnh viện; Thực hiện tối thiểu 2m giữa người với người tại địa điểm công cộng.
2. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, đảm bảo chất lượng, tiến độ, không để đình trệ, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; đảm bảo an ninh, trật tự, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan và an toàn cho công chức, người lao động khi làm việc.
3. Thường xuyên nắm bắt, kịp thời báo cáo tình hình sức khỏe của công chức, người lao động của đơn vị, đặc biệt đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm về Cục THADS tỉnh (qua Văn phòng Cục, ĐT: 0913 286767) và chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở./.

Các tin đã đưa ngày: