Sign In

KHẮC GHI LỜI DẠY CỦA BÁC BẰNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ

05/07/2021

KHẮC GHI LỜI DẠY CỦA BÁC BẰNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lâu được Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế xác định là nhiệm vụ cấp thiết trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức trong đơn vị, việc đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên gắn với đặc thù thực tiễn của cơ quan thi hành án với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Sinh thời Người luôn dành cho công tác tư pháp, hoạt động tư pháp sự quan tâm sâu sắc. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hồ Chủ tịch, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Bộ Tư pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã được thành lập, đánh dấu chặng đường xây dựng và trưởng thành của ngành tư pháp, và ngày 19/7/1945, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ký sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án, đây là văn bản pháp lý đầu tiên đánh dấu sự ra đời của ngành Thi hành án dân sự. Tại Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị học tập của cán bộ ngành Tư pháp 1950, Người xác định: “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền góp phần thực hiện chế độ pháp trị, giữ vững và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, bảo vệ chế độ dân chủ của ta. Vấn đề tư pháp là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải yêu nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức. Phải tăng cường luật pháp dân chủ, cố gắng làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn, tốt hơn. Bác căn dặn cán bộ Tư pháp “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng.
Tập thể công chức, người lao động Chi cục THADS  thành phố Huế chào cờ đầu tuần
Khắc ghi lời dạy của Người, trong thời gian qua lãnh đạo đơn vị luôn xác định, công tác chính trị tư tưởng là ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng đội ngũ công chức vừa hồng vừa chuyên, đặc biệt là việc tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tạo một nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh toàn diện. Xây dựng động cơ học tập, công tác, rèn luyện đúng đắn cho mình, phải giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, công chức thi hành án: Sống có lý tưởng, vì nước, vì con người, vì xã hội; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trách nhiệm với công việc, trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, tôn trọng pháp luật, kỷ cương. Qua đó, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, gương mẫu, thống nhất cao. Cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Với tinh thần “Học theo Bác bằng những việc làm thiết thực”, công chức, người lao động trong đơn vị đã cụ thể hóa bằng việc mỗi ngày làm một việc tốt, nỗ lực khắc phục khó khăn hăng say công tác, góp phần nâng cao chất lượng thi hành án.
Hoạt động quyên góp vì người nghèo
Trong những ngày này, Toàn thể công chức người lao động Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế đang đẩy mạnh phong trào thi đua, nhiều hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021).
Nguyễn Văn Tuyến
Chi cục THADS thành phố Huế

Các tin đã đưa ngày: