Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

31/08/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
       Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 132/CV-BCĐ ngày 10/8/2018 về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
           Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với mục đích: (1) Phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan, của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; từng bước xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay; (2) Tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động về ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, cũng như trên địa bàn; (3) Chú trọng tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động việc nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức cảnh giác cách mạng tại đơn vị cũng như nơi cư trú.
         Nội dung kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn tài liệu, tài sản, tính mạng, sức khỏe của cán bộ, công chức; xây dựng, duy trì trật tự, kỷ cương trong nội bộ cơ quan; Xây dựng cơ quan Cục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
 
                                                                                                Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: