Sign In

Tự hào 90 năm có Đảng

03/02/2020

Tự hào 90 năm có Đảng
    Hôm nay, trong không khí đón xuân mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đã 90 mùa xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có uy tín, vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

   Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân vùng lên chống ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân và phong kiến tay sai với nhiều phong trào đấu tranh bất khuất, sáng ngời tinh thần yêu nước nhưng đều thất bại do chưa có một đường lối đúng đắn. Trong bối cảnh ấy, Bác Hồ của chúng ta, dưới tên gọi Nguyễn Ái Quốc, trên đường bôn ba khắp thế giới tìm đường cứu nước, đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin con đường cách mạng vô sản mà theo Người là con đường duy nhất cứu nước, giải phóng dân tộc. Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng nước ta có ngọn cờ dẫn đường chỉ lối là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc.

    Đảng ra đời là bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc. Đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Suốt 90 năm qua, con đường đi của dân tộc đầy gian nan, đất nước có lúc ở tình thế vô vàn khó khăn, nhưng Đảng ta với bản lĩnh vững vàng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc đã thật sự khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Vì vậy mà nhân dân luôn tin yêu, ủng hộ, kiên trì đi theo sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

   Màu cờ đỏ thắm trong sắc hồng mùa xuân, lòng người phơi phới, tự hào, tin tưởng tương lai ngày càng tươi sáng. Thực tiễn 90 năm qua chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; quá trình ấy Đảng được tôi luyện, không ngừng trưởng thành, ngày càng giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng với sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc Việt Nam. Trải qua cuộc trường chinh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; chính trị xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế đất nước không ngừng nâng cao trên trường quốc tế. Đây là kết quả quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; đồng thời khẳng định sự gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nguồn gốc sức mạnh của Đảng.

    Trước thành quả của đất nước hôm nay, chúng ta thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu, các lãnh tụ của Đảng, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cuộc sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các nghị quyết nêu trên được thực hiện gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; đồng thời công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, toàn diện và đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, là những biện pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần tiếp tục được đẩy mạnh; nhất là kiên quyết làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền. Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng bộ máy chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

    Trong không khí hân hoan, phấn khởi đang lan tỏa khắp cả nước bởi những kết quả đạt được rất đáng tự hào của năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, vượt qua những thách thức, tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực nhằm đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 2020 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm cuối của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác.

    Đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, gửi trọn niềm tin vào con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, mỗi người hãy đặt quyết tâm như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong ngày đầu xuân năm mới: “Có đánh thức được tiềm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ đất nước hay không, điều đó phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của toàn Đảng, toàn dân ta, của mỗi người Việt Nam chúng ta”./.                                                                                                                         Tìn từ https://nhandan.com.vn

Các tin đã đưa ngày: