Sign In

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG NGHỊ ĐỊNH 62/2017/NĐ-CP

01/06/2017

Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản với nhiều nội dung đáng chú ý về cấp, thu hồi thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/07/2017. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
1. Hình thức đấu giá trực tuyến
Nhằm quy định chi tiết khoản 1 Điều 40 Luật đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định cụ thể nguyên tắc, trình tự đấu giá trực tuyến, điều kiện thực hiện đấu giá trực tuyến, trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.
Nguyên tắc đấu giá trực tuyến
Nghị định quy định các nguyên tắc đấu giá trực tuyến như sau: tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin về người tham gia đấu giá và các thông tin khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính khách quan, minh bạch, an toàn, an ninh mạng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá và cá nhân, tổ chức có liên quan.
Trình tự thực hiện cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến
Trong trường hợp cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến thì tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản hoặc tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tự đấu giá thì thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá tài sản và trình tự thủ tục đấu giá trực tuyến theo quy định của Nghị định.
Trước khi đấu giá trực tuyến, tổ chức đấu giá tài sản đăng tải Quy chế cuộc đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, bước giá đã được công bố.
Đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản, thành viên được Hội đồng đấu giá, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến. Đấu giá viên căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá theo quy định, lập biên bản cuộc đấu giá trực tuyến, công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng ngay sau khi có công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.
Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến. Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá.
Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định về điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó Tổ chức đấu giá tài sản muốn thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật đấu giá tài sản phải gửi Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đến Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở. Giám đốc Sở Tư pháp sẽ thành lập Hội đồng để thẩm định Đề án với các nội dung theo quy định cụ thể như:  tổ chức đấu giá tài sản phải có hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá trực tuyến; có đội ngũ nhân viên điều hành hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; có phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành an toàn hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến…Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Đề án của tổ chức đấu giá tài sản, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Danh sách tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để đăng tải trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.
Trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến
Nghị định quy định rõ trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến như tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá trực tuyến do mình thực hiện; bảo mật thông tin về người tham gia đấu giá, tài khoản truy cập trừ  trường hợp pháp luật có quy định khác; bồi thường thiệt hại do lỗi mà tổ chức gây ra trong quá trình vận hành trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật; ban hành, hướng dẫn và công bố trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến cách thức đăng ký tài khoản, việc sử dụng tài khoản, cách thức trả giá, phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá và công bố kết quả đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến…Quy định như vậy, nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản góp phần chống thông đồng dìm giá, hạn chế tiêu cực trong quá trình đấu giá tài sản nói chung và đấu giá trực tuyến nói riêng.
2. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực 
Nghị định quy định chi tiết Khoản 2 Điều 80 Luật đấu giá tài sản về việc đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành bao gồm 02 trường hợp:
a) Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
Đối với trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành muốn chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thành doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 23 của Luật đấu giá tài sản thì Doanh nghiệp tiến hành đăng ký hoạt động Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở.
Về quyền lợi và nghĩa vụ thì sau khi Doanh nghiệp đấu giá tài sản được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động thì Doanh nghiệp kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.
b) Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác 
Đối với trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành muốn tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì phải thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản mới theo quy định tại Điều 25 của Luật đấu giá tài sản.
Sau khi doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản và không được sử dụng cụm từ “đấu giá tài sản” trong tên gọi của mình.
Về quyền lợi và nghĩa vụ thì Doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được thành lập theo quy định của Luật đấu giá tài sản kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.
Theo khoản 2 Điều 80 Luật đấu giá tài sản thì các doanh nghiệp đấu giá tài sản có thời hạn là 2 năm để đáp ứng điều kiện và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật đấu giá tài sản, quá thời hạn nếu trên thì doanh nghiệp đó phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản.
3. Cấp, cấp lại, thu hồi thẻ đấu giá viên 
Khoản 3 Điều 14 Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên, Nghị định quy định thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ đấu giá viên.
Cấp Thẻ đấu giá viên
Theo đó, đấu giá viên trong tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá viên. Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp thẻ. Đặc biệt, người được cấp thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.
Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi hồ sơ cấp thẻ đến Sở Tư pháp pháp nơi tổ chức có trụ sở. Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ; 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Thẻ đấu giá viên, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Bộ Tư pháp.
Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
Trường hợp đấu giá viên hành nghề trong tổ chức bị mất Thẻ đấu giá viên, Thẻ đấu giá viên bị hư hỏng không thể sử dụng được thì tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên cho Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở. Hồ sơ bao gồm: giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên; 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối thì Sở Tư pháp phải thông báo lý do bằng văn bản.
Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên
Theo khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 16 Luật đấu giá tài sản thì Thẻ đấu giá viên bị thu hồi khi đấu giá viên bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, vì vậy Nghị định quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp nơi đã cấp Thẻ đấu giá viên quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên được gửi cho người bị thu hồi Thẻ, tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề, Bộ Tư pháp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Thẻ đấu giá viên không còn giá trị sử dụng kể từ thời điểm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Các tin đã đưa ngày: