Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Giám sát hạt động Tư pháp tại Quận 1

09/11/2022

Thực hiện Chương trình số 114/CTr-HĐND-PC ngày 22/02/2022 của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2022, Kế hoạch giám sát và Quyết định số 753/QĐ-HĐND ngày 04/10/2022 thành lập Đoàn giám sát về tình hình chấp hành pháp luật...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chăm lo đời sống cho công đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn

20/10/2022

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự Thành phố (THADS), dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục đã phát động các phong trào, góp phần cùng chính quyền, các đoàn thể chính trị vận động công chức, người lao...