Sign In

Không để các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp bị đình trệ

Hoạt động của Cục

Không để các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp bị đình trệ

04/04/2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống...

Hoạt động của các Chi cục

CHI BỘ CHI CỤC THADS QUẬN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

20/03/2020

"Cấp ủy nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tính chủ động, sáng tạo để xây dựng, phát triển Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 vững mạnh toàn diện trong các mặt hoạt động, quyết tâm phấn...

Hướng dẫn mới nhất về kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

12/03/2020

"Ký ban hành văn bản hành chính phải bằng mực màu xanh", đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư vừa được Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020. Theo đó, Nghị định quy định rõ, khi ký ban hành văn bản hành chính bằng...