Sign In

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2016

13/01/2016

Thực hiện Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP; Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp; Quyết định số 07/QĐ-BTP ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016; Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016, để tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2016 của Hệ thống, Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Hệ thống.


Theo Tổng cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: