Sign In

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

03/01/2022

Nhằm tổng kết, đánh giánhững kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 31/12/2021 Ban Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (Cục THADS) phối hợp cùng Ban Chấp hành Công...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...