Sign In

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội của Chi bộ

25/07/2017

     Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
       Ngày 19 tháng 7 năm 2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Tổ Công tác số 06 Tỉnh ủy tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
       Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Minh Khiêm, Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thay mặt Cấp ủy Chi bộ báo cáo tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      Qua buổi làm việc, đồng chí Kim Rương, Tỉnh uỷ viên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhận xét, đánh giá:
       Chi bộ đã bám sát, thực hiện đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, có xây dựng được các văn bản đồng thời tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05. Công tác quán triệt, triển khai các nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Cục Thi hành dân sự tỉnh được thực hiện đạt yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về chất lượng, số lượng.
       Qua quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, nhận thức của cấp ủy, đảng viên, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như ý thức và trách nhiệm về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tiến độ, chất lượng công việc được giao được nâng lên.
       Qua tiếp thu nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đảng viên, công chức của Chi bộ thấm nhuần hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; ý thức tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và trong phục vụ Nhân dân.


Theo : Nguyễn Văn Dương

Các tin đã đưa ngày: