Sign In

Thông tư Quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án hình sự của lực lượng Cảnh sát thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân

15/08/2022

Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát THAHS và hỗ trợ tư pháp trong CAND

Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát THAHS và hỗ trợ tư pháp trong CAND và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác cưỡng chế THADS

Nguyên tắc bảo vệ cưỡng chế THADS
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật
2. Bảo đảm an toàn về người và tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế THADS
3. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế THADS để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
4. Thực hiện bảo vệ cưỡng chế THADS khi có văn bản yêu cầu và kế hoạch cưỡng chế của cơ quan THADS có thẩm quyền
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: